Blogg

Insikter gällande avfallsinsamling och big data

Vid större datainsamlande installationer i avfallsbranschen har man ofta utgångspunkten att man skall styra sopbilen och effektivisera denna del av verksamheten. Det branschen nu inser är att det finns många andra insikter från data, som ibland är ännu mer spännande och med större potential än själva insamlingslogistiken.

5 insikter kring data i avfallsbranschen

Den traditionella och vedertagna bilden av dataanvändning i avfallsbranschen handlar om att mäta och hämta behållare vid en viss nivå. Det är gott så, men vi på Bintel ser en mycket bredare användning av data i avfallsbranschen, data som är mer än nivåmätning och en sensor i avfallsbehållaren. Vi märker att flera av våra kunder tar sina installationer från pilotnivå till större utrullningar. Med den ökade datamängden vi nu samlar på oss, öppnas nya möjligheter som vi vill dela med oss av.

”Vi på Bintel vill skapa störst nytta av data, med lägsta ansträngning för kund. Det finns användningsområden för data, som idag har mycket större utväxling på CO2-reduktion, än vad förändring av sopbilens rutt har”, Tom Johansen, Grundare Bintel

Insikt nr 1

Open source avfallsdata

I en av våra installationer har vi Sveriges och sannolikt världens största uppkoppling av behållare för matavfall, en fraktion som ofta prioriteras högst hos renhållningsbolag. Denna aktuella installation består av över 400 miljörum där vi vet precis hur mycket matavfall som slängs. I Bintels arbete med att förstå branschen har vi skapat olika parametrar, KPIer, för att bedöma och kategorisera hämtställen. Ett av KPIerna är utsorteringsgraden av matavfall i förhållande till mängden restavfall. Med detta KPI kan vi nu rangordna de 400 miljörummen efter hur väl de sorterar. Skillnaden mellan de olika rummen kan vara så mycket som flera hundra procent. 

Varför är det så och kan man påverka dessa miljörum? 

Med strukturerad mätning före och efter, kan man undersöka vilka insatser som fungerar och vilka som inte fungerar?

Spelplanen är satt, det är bara att ta reda på hur man vinner matchen.

Insikt nr 2

Kommunikation och kundsegmentering

Hur kommunicerar ni till era kunder? Kommunicerar ni på samma sätt till alla?

En ögonöppnare för många kommunikatörer är möjligheten gällande kundsegmentering som datainsamling öppnar upp för. När vi vet vilka avfallsströmmar som är kopplade till ett hämtställe, då vet vi hur väl man sorterar. Data berättar hur utsortering av varje fraktion ser ut, och vi kan med detta fokusera på områden med bristfällig utsortering av en viss fraktion. 

På detta sätt kan man nyansera sin kommunikation mot kund, och förstå vad man skall berätta för vilken kund.

Insikt nr 3

Förståelse för vad som driver kostnader och miljöbelastning

Vad driver kostnader och miljöbelastning för de olika intressenterna i en avfallsinsamlande process? Med data kan man belysa och filtrera ut kostnadsdrivande poster, samt hur man påverkar dessa för att reducera kostnader. Med data kan hämtställen med kostnadsdrivande brister identifieras. Några exempel kan vara: bristfällig sortering som resulterat i onödigt restavfall, hämtställen med flaskhalsskapande underkapacitet, eller geografiskt utmanande hämtställen. 

Ofta kan man med datadrivna insikter nå förhållandevis enkla besparingar genom strukturella förändringar på de kostnadsdrivande hämtställena

Insikt nr 4

Restavfallet kan reduceras

Ur data kan insikter fås gällande att vi kan påverka mängden restavfall, och även hur vi gör det. 

I våra samarbete med exempelvis 15 olika kommunala bostadsbolag kan vi se vilka insatser som funkar och vilka som inte gör det. Bintel har funnit en metod, kopplat till strukturella och kommunikativa insatser, som påverkar uppkomsten av restavfall. En metod där vi, i gemensamma projekt med våra kunder, samverkar över gränserna.

Hur arbetar ni med era kunder?

Insikt nr 5

Skapa en lärande och proaktiv organisation

Ofta upplever vi att branschen agerar brandsläckande och reaktivt. Detta är en följd av bristande resurser, men framförallt bristande data. En uppkopplad installation berättar vilka insatser som krävs, och möjliggör skapande av en mycket mer proaktiv organisation. En organisation där man tar initiativ för att förstå sina kunder, och agerar på ett relevant sätt för att reducera restavfallet i sitt verksamhetsområde.

Sammanfattning 

Med den stora mängden data som nu samlas in från branschen, blir högt satt mål gällande restavfallsreduktion och CO2-besparingar plötsligt rimliga att nå.

Det vi vill att ni tar med er, är att börja med de lågt hängande frukterna som digitaliseringen erbjuder. Kanske är inte införande av behovsstyrd tömning det som ger störst effekten för er, just nu?

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)