Blogg

Nyhet: Nu blir alla miljörum i Höganäshem digitala

Höganäs 23 mars 2022: Höganäshem satsar som första aktör i Sverige i full skala på att digitalisera sina samtliga miljörum. Genom ett samarbete med Bintel och NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, kommer totalt 40 miljörum och 550 kärl att förses med nivåmätande sensorer. Genom att följa hur snabbt de olika avfallsslagen fyller kärlen kan fysiska insatser i kombination med nivåmätning göras för att undvika överfulla kärl, nedskräpning och onödiga mängder restavfall.
Miljörum med uppkopplad avfallshantering som sänder signal

2020 inledde NSR, Höganäshem och Bintel ett testprojekt där totalt 28 nivåmätare installerades på samtliga avfallskärl i två soprum i Höganäs. Den data som samlades in visade tydligt att rummen inte var dimensionerade utifrån kundens behov. De åtgärder som sattes in utifrån den insamlade datan i kombination med fysiska förändringar i miljörummet resulterade i en minskning av avfall med 40 procent. I förlängningen har det även gett en lika stor minskning i koldioxidutsläpp samt lett till att Höganäshems kostnad för avfallshantering minskat drastiskt. Med dessa siffror i ryggen utökas nu initiativet till att omfatta Höganäshems samtliga 40 miljörum och 550 kärl.

"Vi ser en klar förbättring vad gäller källsorteringen hos våra hyresgäster när kärlen inte är överfulla. Vår förhoppning är att denna satsning ska leda till bättre sopsortering, mindre restavfall, mindre kostnader samt i det längre loppet en minskad miljöpåverkan", säger Anders Nordberg, bostadschef på Höganäshem.

Generellt sätt så är hantering av restavfall (brännbart) en av de största kostnaderna vad gäller avfallshantering – en kostnad som kommer att fortsätta öka i takt med att kostnaden för koldioxidutsläpp blir allt högre. Genom att koppla upp avfallskärlen med nivåmätande sensorer och sen använda denna data på rätt sätt kan den övergripande kostnaden för avfallshantering minska.

”Miljörum är ofta feldimensionerade och inte tillräckligt anpassade för det aktuella behovet. När exempelvis kärlen för plast- och pappersförpackningar svämmar över kan det lätt bli så att det hamnar i brännbart och alltså eldas upp helt i onödan”, säger Michael Wictor, VD på Bintel.

Det kommunala renhållningsbolaget NSR har tillsammans med sina ägarkommuner som mål att minska mängden restavfall som slängs från 160 kg till 100 kg/person till 2024. För att nå detta mål behövs det andra sätt att arbeta på. NSR har under de senaste åren satsat stort på innovation och utveckling inom just digitalisering.

”Det har varit svårt för oss att utvärdera effekten av olika insatser för att öka sorteringen. Med hjälp av tekniken kan vi nu kontinuerligt följa avfallsflödena och se hur de varierar över tid samt utvärdera vilka insatser hos våra kunder som ger störst effekt för att förbättra sorteringen. Vi har redan under testprojektet kunnat identifiera några insatser som gett gott resultat för ökad sortering och det ska bli se intressant att se om vi får samma resultat när Höganäshem tillsammans med Bintel nu väljer att skala upp”, säger Lotta Lewis-Jonsson, projektledare på NSR.

Projektet kommer att pågå fram till december 2023 och därefter utvärderas.


För mer information:
Anders Nordberg, bostadschef Höganäshem
T: 042-33 78 80
E: [email protected]

Michael Wictor, VD Bintel
T: 0707-36 71 74
E: [email protected]


Lotta Lewis-Jonsson, projektledare NSR
T: 042-400 13 77
E: [email protected]

Om Höganäshem:
AB Höganäshem grundades på 1950-talet och har idag drygt 1400 lägenheter i tätorten Höganäs samt i Jonstorp och Östra Lerberget. För mer information, se www.hoganashem.se

Om NSR:
NSR AB ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. För mer information, se www.nsr.se

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)