Kundcase

Flerbostadsområde utrustat med underjordsbehållare

Har ni precis samma problem som alla andra? I ett flerbostadsområde beläget utanför Helsingborgs stadskärna, ett normalt område, med ganska normal avfallshantering, upplever man de vanliga utmaningarna.

Effektivisera era underjordsbehållare

I ett flerbostadsområde beläget utanför Helsingborgs stadskärna, ett normalt område, med ganska normal avfallshantering, upplever man de vanliga utmaningarna.

I detta projekt har Bintels nulägesanalys påvisat möjligheter att reducera kostnad för insamling, samt belyst utmaningar med dagens insamling som sannolikt resulterar i nedskräpning och/eller sämre sortering.

Bakgrund

Flerbostadsområdet är utrustat med underjordsbehållare, för källsortering av flera olika fraktioner. Behållarna töms enligt ett förutbestämt schema, där tömningen är outsourcad av den kommunala renhållningen. Eftersom man oftast saknar data, kan det vara en utmaning att förstå värdet av den tjänst man betalar för, eller förstå hur man kan påverka och utveckla sin verksamhet. Att utföra en nulägesanalys, kan därför vara värdefullt för både bostadsbolag och de som ansvarar för insamlingen.

Kundens behov

Projektet liknar många andra projekt med underjordsbehållare som Bintel involveras i, där syftet oftast är att få en klar bild över hur väl tjänsten man betalar för motsvarar behovet. Vidare vill man få datadrivna insikter som dels kan reducera kostnader och tung trafik i närområdet, och dels förbättra förutsättningarna för de boendes utsortering.

Bintels lösning 

Bintel har under ett års tid samlat data från ett 15-tal underjordsbehållare i området. Ur datan har en nulägesanalys tagits fram, där aktuellt tömningsschema utvärderats och olika förändringsförslag har analyserats.

Resultat/Måluppfyllelse

Några av de slutsatser som dras i analysen är att den genomsnittliga fyllnadsnivån för underjordsbehållarna varierar kraftigt från fraktion till fraktion. För alla fraktioner sammanslaget, är den genomsnittliga fyllnadsnivån drygt 50%, under mätperioden.

Vissa fraktioner sticker ut och har genomgående väldigt låga nivåer vid tömning.

Vid djupare analys mellan fraktionerna, så ser man bland annat korrelation mellan överfulla behållare för pappersförpackningar och ökad mängd restavfall. Likt andra projekt Bintel varit involverade i, så kan mängden restavfall sannolikt reduceras genom förbättringsåtgärder för andra fraktioner. Dessa insatser kommer även kunna reducera nedskräpningen kring sorteringsstationerna.

När bostadsbolagen börjar använda dataanalyser av det slag Bintel erbjuder, öppnas nya vägar för att förbättra avfallshanteringen för flerbostadshushållen. Vägar som bär mot lägre kostnader och bättre sorterat avfall.

Gör det enkelt att optimera upphämtning, öka utsorteringsgrad och analysera förbättringsåtgärder. Automatiskt enkelt!

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)