Kundcase

Förstå era ÅVSer

Inom en snar framtid kommer Sveriges kommuner att ta över ansvaret för avfallsinsamling från landets återvinningsstationer. En uppgift som sannolikt är kopplad till en rätt stor osäkerhetskänsla runt om i Sverige. Bintel har samlat in data från världens största installation av ÅVSer, som givit flera intressanta insikter. Insikter som kan vara en bra grund för det kommande ansvarsövertagandet.
Återvinningsstation sänder signal för smart och datadriven tömning

-Att sköta insamlingen på ett hållbart sätt är en av grunderna i vårt uppdrag, och här tror vi att det finns många möjligheter kring digitalisering, bland annat med smartare sensorer, AI och integrerad logistikplanering/optimering. Projektet tillsammans med Bintel är en av de insatser vi bedriver för att utröna vägen framåt och utveckla ett långsiktigt och hållbart insamlingssystem, säger Daniel Jacobsson, på FTI.

De flesta kan nog relatera till frustrationen av att mötas av en återvinningsstation som inte tömts i tid. Vidare är det även problematiskt med behållare som töms för tidigt då det bland annat innebär onödiga transporter. Att tömma rätt behållare i rätt tid är på så vis en utmaning för de som skall samla in avfall från våra återvinningsstationer.

När man betraktar den totala mängden insamlade förpackningar utifrån, inser man rätt snabbt att det är något som lever och förändras. Varje år slås rekord i Sverige gällande återvinning av förpackningar. Detta är sannolikt en effekt av både ökad utsortering och förändrat konsumtionsbeteende.
Detta belyser vikten av att ha en flexibilitet när det gäller insamling av avfall, detta då bilden inte är statisk utan förändras ständigt.
Nedan visas statistik från FTI gällande mängd insamlade förpackningar per invånare i Sverige.

I projektet kopplar Bintel med hjälp av sensorer upp 1300 behållare runt om i södra Sverige, med målet att utveckla och införa framtidens tömningsmodell med miljö, ekonomi och kundnöjdhet i fokus – så att rätt behållare kan tömmas i rätt tid. En ”best practice” för kontroll, analys och inhämtningar av avfall från återvinningsstationer.

Bintel har sammanställt data från tusentals behållare, som mätt under drygt 1 års tid. Den ständiga förändringen i avfallsströmmar gör resultaten från detta projekt intressanta på många sätt och flera olika insikter har kristalliserats sig.

Bakgrund

FTI har tusentals återvinningsstationer utplacerade i vårt långa land, detta med ambitionen att återvinning ska vara enkel och ge största möjliga miljönytta. Vår kund lägger stora resurser på att få insamlingen att fungera, och därmed inbjuda oss användare att vara miljövänliga och sortera ut våra förpackningar. Exempelvis så städas stationerna nästan en halv miljon gånger per år, och behållarna töms cirka 2 000 000 gånger.

Ändå har vi alla mötts av den där överfulla återvinningsstationen, då man suckar, stänger bagageluckan och åker hem igen med bilen full av förpackningar. 

Så skall det inte behöva vara säger FTI!

Transportbehov

Generellt kan man säga att belastningen på våra ÅVSer varierar kraftigt mellan fraktioner och över säsongen. Dagens statiska scheman har väldigt svårt att svara upp mot dessa variationer.

Applikationen är i princip skräddarsydd för behovsstyrd tömning, då den ofta är förknippad med långa körsträckor mellan hämtställena, samt dyra och stökiga tömningsförlopp.

Det finns flera olika metoder för att sätta upp en behovsstyrd insamling från ÅVSer, där olika områden prioriteras och olika flexibilitet erbjuds. I projektet har olika parametrar utforskats och resultatet är ganska entydigt: Oavsett vilken datadriven insamlingsmetod du använder, så kommer besparingar att uppnås. 

Projektet påvisar en besparingspotential på upp till 25% gällande körsträckor om insamlingen sker datadrivet. Utslaget på hela landets bestånd av ÅVSer skulle detta innebära ca 1.1 Mkm i reducerad körsträcka årligen. Omräknat till CO2-ekvivalenter skulle detta innebära en reduktion om ca 0.8 MTon årligen bara i bränsle. 

Sedan tillkommer minskad miljöbelastning pga. minskat servicebehov och i slutänden minskat behov av tunga lastbilar för detta ändamål.

Nedskräpning

Ett problem, som data tydligt belyser, är att många behållare står överfulla väldigt länge. Detta är en av de bidragande orsakerna till nedskräpning och dålig trivsel vid våra ÅVSer. 

Med behovsstyrd tömning finns, i kontexten mindre transportbehov, alltså en motstående möjlighet i att reducera nedskräpning. Nedskräpning motsvarande många tusentals kubikmeter förpackningar årligen. 

Alltså, med allt lika, skulle ett datadrivet insamlingssystem kunna reducera körsträckor radikalt i Sverige och globalt. Alternativ kan man “växla” en del av denna besparing till att adressera insamling av avfallsfraktioner som kräver tätare trafik för att fungera bättre än det gör idag.

Den totala potentialen för nedskräpningsreduktion kopplat till FTIs station i Sverige bedöms till ca 20.000m3 pappersförpackningar och 2.000m3 plastförpackningar. Detta baserat på simuleringar av data från olika testområden i projektet, som sedan extrapolerats på FTIs totala bestånd.

Framtiden för våra ÅVSer

En förflyttning av insamlingsansvar sker just nu från FTI till kommunerna. En viss förflyttning av insamlingspunkter kommer ske från återvinningsstationer till mer fastighetsnära insamling, men i vilken utsträckning och hur detta kommer ske i detalj är fortfarande oklart. 

Klart är att övertagande av ÅVSer kommer ske mycket smidigare om man har förståelser för hur kommunens nya insamlingspunkt fungerar, eller ibland inte fungerar. Svar man får genom att koppla upp och samla in data.

 

Har ni frågor om hur ni skall få er nya ÅVS att fungera på bästa sätt?

Gör det enkelt att optimera upphämtning, öka utsorteringsgrad och analysera förbättringsåtgärder. Automatiskt enkelt!

Bintel Insights™ är centrum för digital insiktsdriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)