Blogg

Bintel Brain™ snakker dansk!

Danska kommuner producerar mest avfall per capita i hela EU, ca dubbelt så mycket som våra svenska kommuner. Vi ställer oss frågan; Kan man även kapa 20% av det danska restavfallet med Bintels beprövade lösning?

Mehran Vahman, Projektledare på Vestforbrænding beskriver arbetet såhär:
”Enkelte andre kommuner i Danmark har iværksat lignende projekter. Men med de gode erfaringer fra Sverige, har jeg valgt at benytte mig af Bintels helhedsorienteret metodik/koncept, hvor datagrundlaget bliver vurderet grundigt, før man beslutter, om der skal sættes adfærdsændrende tiltag i gang over for borgerne.”

Danska kommuner producerar mest avfall per capita i hela EU, ca dubbelt så mycket som våra svenska kommuner. Detta säger siffror från Eurostat, EUs generaldirektorat för sammanställning av denna typ av intressant statistik.

De får de flesta att kanske höja ett ögonbryn eller två, för att sedan bläddra vidare för att se hur många mål den där norrmannen gjorde igår. Inte vi på Bintel, här går vår nyfikenhet upp på de röda staplarna. Vi måste ju förstå mer, vad finns det för skillnader och likheter mellan avfallshantering i Sverige och Danmark, och vad kan vi lära oss av varandra? Därför har vi nu startat upp ett projekt tillsammans med Danmarks största renhållningsbolag Vestforbrænding.
Syftet med projektet är att förstå hur vi kan öka utsorteringen och minska restavfallet för boenden kopplade till miljörum i Danmark, och sedan agera på dessa insikter.
Bintel börjar kort sagt med Ctrl+c, Ctrl+v på miljörumskonceptet i Danmark. Ett koncept som vi framgångsrikt lanserat i Sverige under 2021/2022. Kan man även kapa 20% av det danska restavfallet?

Bintels analysmotor, Bintel Brain, används för att kunna hantera stora mängder data, och koka ner det till tydliga aktiviteter för restavfallsförebyggande insatser. Ett unikt system, som krävs om större installationer av miljörum skall kunna adresseras.
Vi kommer alltså släppa loss Bintel Brain på den danska avfallsmarknaden, och se vilka rekommendationer den ger för att reducera restavfallet hos våra hyggelige vänner.
Spoilervarning för er som vill läsa hela artikeln: Vi är rätt lika, med samma utmaningar och samma möjligheter att reducera restavfall från våra miljörum. Det är inte en fråga om vilken sida av sundet man bor på. Bintel Insights, som är det användarvänliga webbaserade verktyget som synliggör Bintel Brains analyser, trycker på samma utmaningar, möjligheter och förändringsförslag.

Projektet i korthet

Bintels första miljörumsprojekt i Danmark drivs tillsammans med Vestforbrænding, Danmarks största renhållningsbolag, som ägs av 19 danska kommuner. Som namnet antyder, har bolaget likt många svenska renhållningsbolag haft fokus på förbränning, men genomgår en transformation mot ökad cirkularitet. Därför startades samarbetet med Bintel.
Kopplade till projektet är också 6 olika bostadsbolag, med förhoppningar om att kunna få verktyg för att nå nya stramare kostnads- och miljömål.
Lärdomar mellan våra länder kommer delas under projektet, som fortfarande är ungt, men några saker kan noteras redan nu i uppstartsfasen;

Restavfallsabonemang

Det är lite handbollssiffror när man tittar på antalet utmaningar som renhållnings- och bostadsbolag ställs inför när man skall reducera restavfallet. Värt att notera är att utmaningarna verkar vara av liknande karaktär, oavsett vilken sida av sundet man befinner sig på.

Bintel Insights pekar på att direkta besparingar genom reducering av restavfallsabonnemang kan göras i 50% av de danska miljörummen i projektet.

Tumregel #1 från våra motsvarande svenska projekt: Direkta besparingar kan göras från 40% av våra miljörum, utan att påverka de boende.

Dimensionerings-guidelines

I Sverige ser vi enorma skillnader i restavfallsmängder från våra olika miljörum, med siffror mellan 25 liter till ofta över 100 liter per lägenhet och vecka. De riktlinjer som den svenska branschorganisationen Avfall Sverige ger vid dimensionering av avfallsstationer är i dagsläget 50L/lgh,v. Ibland är det för högt, ibland är det för lågt, men kan ses som ett bra medelvärde.

Intressant är att våra danska vänner, i aktuell kommun, ger riktlinjerna 90L/lgh,v.
I aktuell dansk kommun dimensionerar man alltså för 80% mer restavfall per lägenhet än vad våra svenska riktlinjer föreslår.

Tumregel #2 från våra svenska projekt: Ber du om restavfall, så får du restavfall.

Denna stora skillnad i dimensionering kan vara en del i förklaringen till att vi ser större mängd tomma danska restavfallskärl. Om dessa riktlinjer är likartade på nationell nivå, då har branschen ett viktigt strukturellt arbete framför sig, då data pekar på att detta även påverkar mängderna restavfall i behållarna.

Strukturella begränsningar i sortering

I våra svenska samarbetsprojekt ser vi typiskt att sorteringen i första hand begränsas strukturellt. Man har helt enkelt inte plats att hantera återvinningsmaterialen som de boende vill slänga. Bintels lösning visar tydliga samband mellan detta och förhöjda restavfallsmängder.

Bostadsbolagen vittnar även om ökad nedskräpning och minskad trivsel vid överfulla behållare, dåliga ingredienser om man vill servera sin styrelse minskade avfallskostnader och fina klimatbokslutssiffror vid årets slut.

Fraktionerna plast- och pappersförpackningar, som i denna danska kommun samlas i samma behållare och eftersorteras, prioriteras ofta högt eftersom de står för stor volym och stort klimatavtryck. Hur ser det strukturella läget då ut, hur många hämtställen har fulla behållare och kan inte samla in mer plast och papper, oavsett hur mycket man tjatar på de boende?

I projektet påvisas att utsorteringen av plast- och pappersförpackningar begränsas på 33% av hämtställena.


Tumregel #3 från våra svenska projekt: I 50% av våra miljörum begränsas utsorteringen av plast- och pappersförpackningar, av faktisk plats i kärlen.

Vestforbrænding har som mål att öka sin utsortering med 25% under innevarande period för sin avfallsplan. Vi på Bintel är glada över att projektet sannolikt kommer ge många konkreta förslag på hur detta kan ske. Är du nyfiken på att veta mer, kontakta oss!

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)