Blogg

Tåget har avgått mot en hållbar framtid – har du löst biljett?

Även om jordens rotationshastighet avtar, verkar allt omkring oss snurra allt snabbare. Vi upplever exponentiell ökning inom allt från befolkningsmängd och dess avfallsgenerering, till samlade datamängder runt omkring oss. Belastningen på jorden är ohållbar och vi står inför en period där vi måste agera och förändras. Mitt i denna turbulens står avfallsbranschen.

Tidigare har vi Ibland möts av meningen “Jag hinner inte börja arbeta smartare just idag.” Ofta har vi ställt oss frågan om vi har tid att vänta tills imorgon? 

Men nu sker ett skifte, en flodvåg av positiva krafter uppstår, som under senare år byggts upp på marknaden, och förstärkt varandra. En snöbollseffekt, där marknaden går från att betrakta hållbarhet som en alibiaktivitet till en strategiskt, naturlig och viktig del av verksamheten, som skapar konkret affärsnytta och värde.

Ett exempel är effekten i miljöavtryck för ökade satsningar inom plaståtervinning, efterlängtad och som knappast kan överskattas. Inom detta område ser vi flera nya och konkreta initiativ, med allt från märkning av plastförpackningar, för effektivare utsortering, till att världens största sorteringsanläggning för plast byggs i vårt eget lilla Motala.

Några siffror:  1kg plast innebär ca 2.7kg CO2 -ekv, och Sverige sorterar ut ca 1.6 Megaton årligen.  Detta ger ett totalavtryck för den insamlade plasten på 4.3 Megaton årligen. 

Vidare visar flera projekt Bintel involveras i att mängden utsorterad plast kan ökas i många avfallsapplikationer. I exempelvis miljörum, som ofta är en eftersatt del av avfallsbranschen, påvisar Bintels förvandlingsprocess reduktion på ca 4 ton CO2 per miljörum. Med hundratusentals miljörum bara i Sverige, är möjligheterna enorma för ytterligare avlastning för vår jord, bara från den del av branschen.

De drivkrafter, som tidigare var enstaka och blekt lysande stjärnor på himlen, har nu blivit fler och lyser mycket starkare. Vilka är då dess krafter på marknaden som får den positiva trenden att plötsligt bli så tydlig?

Marknadskrafter

Det kan vara svårt att genomskåda vilka krafter som uppstår när, samt vilka krafter som är en effekt av andra krafter. Vad som är början och slutet på repet. Oavsett detta, så växer sig dessa krafter starkare, de förstärker varandra och på senare tid upplevs en lavinartad ökning av detta.

Staten och förpackningsansvaret

Ansvaret för insamling av förpackningar flyttas från producenterna till kommunerna. Detta kommer driva en ökad fastighetsnära insamling av flera nya fraktioner. Mer konkret kommer det innebära att fler miljörum kommer få full utsortering, fler fastighetsnära insamlingspunkter kommer byggas och att ansvaret för dessa kommer läggas på kommunala verksamheter. Verksamheter som ofta har ett väldigt tydligt miljöfokus. 

”Detta är något som Avfall Sverige arbetat för under lång tid och som kommer att ge goda förutsättningar att nå återvinningsmålen”, Tony Clark, VD för Avfall Sverige.

Denna förflyttning av ansvar, i kombination av att kommunala verksamheter ofta är pressade resursmässigt, tror vi på Bintel är en av anledningarna till att vi ser en lavinartad ökning av kommuner som vill använda data för att utvärdera och förstå sina avfallsflöden.

Hållbarhet som ett strategiskt medel för affärsverksamheten

Hållbarhet har gått från att vara nice to have till must have. Från att vara feferonin man plockar bort, till att vara själva falafelrullen.  Numera är hållbarhet inflätat i de flesta verksamheter, då man inser att det är något som driver försäljning, ökar konkurrenskraft och ökar lönsamhet för bolag runt om i världen. Cirkularitet och få till fungerande ekosystem är en central del inom hållbarhet. Vi på Bintel arbetar för att öka cirkulariteten från verksamheter och fastigheters avfallsflöden. Det gör vi genom att hjälpa verksamheten få till en bättre källsortering. Eftersom mer avfall kan återvinnas så ökar avfallsflödets cirkuläritet. Därigenom har verksamhetens CO2 påverkan minskat och hållbarheten ökat. Så vad är det då som är så svårt? 

Det saknas kunskap, rätt struktur och rätt beteende.

Bintel lutar sig mot FNs SDGs, och tänker att om vi hjälper världen att bli en bättre plats, så är det sannolikt en bra affär för alla inblandade. Därför byggs hela vårt bolag kring hållbarhet och att hjälpa branschen i den digitala omställningen.

Tack vare omvärldens hållbarhetsfokus, har detta arbete kunnat omvandlas till konkret affärsvärde. En nödvändighet för att få utrymme i det marknadsdrivna samhälle vi lever i.

”För att fortsätta vara framgångsrika behöver vi växa med lönsamhet. Så istället för att investera i en krympande verksamhet valde vi att investera i framtiden – elektriskt och online. Vi är helt fokuserade på att bli en ledare i det snabbt växande segmentet premium-elbilar”, säger Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars

Transformationen i personbilsbranschen är ett tydligt exempel på hur omvärlden ställer krav på sin verksamhet och sitt CO2-avtryck och hur detta styr agendan för de stora bolagen.

På Bintel upplever vi denna förändring genom en ökad efterfrågan på data och tätare  samarbete mellan oss och stora aktörer på marknaden som exempelvis Ragnsells och PreZero. Detta då data ofta kan omvandlas till insikter för ökad hållbarhet, och då i nästa steg ökad konkurrenskraft och affärsvärde.

Agenda 2030

En annan drivkraft mot ett hållbarare samhälle är de globala målen som 2015 antogs av världens ledare. Mål för miljömässig hållbar utveckling som skall vara uppnådda i alla världens länder år 2030.

För Sverige har detta arbete bidragit till en reduktion av växthusgaser med 35 procent sedan 1990.

För Sverige konkret ser man bland annat ett ökat fokus på vilket avfall som når de svenska energiåtervinningsbolagen. Ett fokus på att reducera avfallsfraktioner i restavfallet som skall återvinnas, och inte förbrännas. I exempelvis SYSAVs avfallskraftvärmeverk utgör förbränningen av plast i restavfallet cirka 90 procent av de fossila utsläppen.

Flicka källsorterar vid återvinningsstation i utemiljö

“Om alla hushåll skulle lägga en plastförpackning mindre i restavfallet, skulle det spara tusentals ton koldioxidutsläpp om året”, Peter Engström, vd på SYSAV. 

Plastfokuset är intressant, då man historiskt varit dålig på att hantera den plast man faktiskt sorterar ut från avfallet. En viktig förändring i Sverige är att  fokuset på detta stärkts, och att man är på väg mot att mycket bättre kunna utnyttja den plast som samlas in för återvinning. Antalet stora sorteringsanläggningar har dubblerats under senare år, en konkurrens som skapar spets även inom den delen av Svensk avfallsindustri:

“På Site Zero skapar vi förutsättningar för att återvinna alla svenska plastförpackningar cirkulärt – utan negativ klimatpåverkan. Det blir vi först i världen med”  Mattias Philipsson, vd för Svensk Plaståtervinning

Effekten i miljöavtryck för dessa satsningar kan knappast överskattas. 1kg plast innebär ca 2.7kg CO2 -ekv, och Sverige sorterar ut ca 1.6 Megaton årligen. Detta ger ett totalavtryck för den insamlade plasten på 4.3 Megaton årligen. 

Vidare visar flera projekt Bintel involveras i att mängden utsorterad plasten kan ökas i många avfallsapplikationer. I exempelvis miljörum, som ofta är en eftersatt del av avfallsbranschen, påvisar Bintels förvandlingsprocess reduktion på ca 4 ton CO2 per miljörum. Med hundratusentals miljörum bara i Sverige, är möjligheterna enorma för ytterligare avlastning för vår jord, bara från den del av branschen. 

Teknikutveckling och digitaliseringstrender

Det tekniksprång som skett inom IoT de senaste åren har varit en möjliggörare för digitalisering inom många områden. För vissa områden har detta teknikskifte varit en fundamental förutsättning och katalysator. En sådan bransch är avfallsbranschen. 

Tidigare tekniker har varit för energikrävande och dyra, vilket medfört svårigheter att räkna hem projekten ekonomiskt. Man har bara kunnat adressera en  försvinnande liten del av branschen. Med den nya våg av kommunikationslösningar som marknaden nu erbjuds, kan signaler skickas med förhållandevis billig och strömsnål teknik. Detta öppnar upp för en total digitalisering av branschen.

Vi upplever detta genom att kommunala verksamheter går från mindre installationer, till att införa det väldigt brett i hela sitt bestånd. Detta för att data ger en klarare bild av var insatser för miljön skall sättas in för snabbaste och bästa mätbara effekt. Exempel på detta är Höganäshem, där man kopplar upp samtliga miljörum i syfte att reducera miljöbelastningen, samt i Växjö där man kopplat upp flera hundra miljörum för att effektivisera insamlingen av avfallet.

“Ganska enkelt att sätta fingret på problemet i miljöhusen, nu när vi kan se avfallssituationen nästan i realtid”, Anders Nordberg, Bostadschef Höganäshem

Bollen är i rullning

Det är nu det händer och omställningen sker. Tydligast ser vi det genom att vi upplever en mycket snabbare transformation än tidigare. Människor tar ansvar över sina ansvarsgränser och hållbarhetsområdet har gått från ganska ointressant till att vara en het prioriterad del av vardagen och verksamheterna.
Marknadskrafterna beskrivna ovan har för avfallsbranschen specifikt lyft intresset för digitalisering och användning av data. På Bintel upplever vi detta genom en ökning av antal kunder med över 300% under 2 års tid och att kunder går från att försöka förstå vad data kan göra för dem, till att implementera det i deras verksamhet för att nå sina miljömål.

Tidigare tekniker har varit för energikrävande och dyra, vilket medfört svårigheter att räkna hem projekten ekonomiskt. Man har bara kunnat adressera en  försvinnande liten del av branschen.Med den nya våg av kommunikationslösningar som marknaden nu erbjuds, kan signaler skickas med förhållandevis billig och strömsnål teknik. Detta öppnar upp för en total digitalisering av branschen.

Till sist: pengar-pengar-pengar

Det har historiskt sett varit för billigt att inte engagera sig i sitt miljöavtryck. I avfallsbranschen har insamling av osorterat avfall varit förlågt prissatt, det har inte funnits några ekonomiska incitament att vara klimatsmart. Man har förlitat sig på befolkningens goda vilja.

Det vi nu upplever är skenande kostnader för utsläppsrätter, som mer än 10 faldigats under de senaste 8 åren. Vi ser även att avfallstaxorna i Sverige går mot att bli miljöstyrda, dvs att det svider i plånboken när man inte sorterar sitt avfall.

Det är dags att hoppa på tåget och bidra till denna utveckling. Med oss på Bintel kan denna resa bli verklighet, även för din organisation.

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)